Satellitenstart
Ku Band Satelliten Gestartet Werden

Betreiber - Trägerrakete - Starten Plätze - Starten Jahr - Band

Ku - C - Ka - L - S - X
Starten Datum Satelliten Umkreisen Betreiber Trägerrakete Starten Plätze Informationen Absender Datum
2018 Yamal 601 49.0 ° East Gazprom Proton M Baikonur 19 Ku Tp 18 C Tp 26 Ka Tp
will replace Yamal 202
SatFRQ
24.01.2016
2018 Amos 6 4.0 ° West Spacecom Falcon 9 Cape Canaveral 39 Ku Tp 24 Ka Tp 2 S Tp
will replace Amos 2
SatFRQ
31.12.2017
2018 GSat 11 74.0 ° East Insat GSLV Sriharikota 12 Ku Tp 36 C Tp
will replace Insat 3C
SatFRQ
31.12.2017
2018 Türksat 5A 31.0 ° East Türksat 16 Ku Tp 4 C Tp
SatFRQ
15.09.2015
1.5.2018 SES 12 95.0 ° East SES Ariane 5 ECA Kourou 138 Ku Tp 19 Ka Tp
SatFRQ
28.04.2018
Geplante Satelliten Farben C Band Ku Band Ka Band L Band S Band X Band C & Ku Band C & Ka Band Ku & Ka Band C & Ku & Ka Band